Zemaljski muzej, huvudentré/National museum main entrance

Museet november 2005 då personalen strejkade mot dåliga arbetsförhållande för första gången/The museum in Novemnber 2005 when the staff was on strike for the first time

Huvudfasaden före restaurering 2000/The main facade before the conservation works

Huvudentrén november 2005/Main entrance in November 2005

Huvudentrén före restaurering 2000/Main entrance before the conservation works in 2000

Restaurering av förstörda fasaddetaljer. De större detaljerna var av betong och de mindre av gips, som oljefärgsmålades/Conservation of the destroyed details, these volutes were of concrete, other parts of gypsym and these were painted with linen seed oil paint

Ca 30 % av fasadens klassicistiska detaljer hade förstörts under belägringen av Sarajevo/About 30 % of the classical details of the facades had been destroyed during the siege of Sarajevo

Byte av trasiga takets balusterdockor av betong/Replacing the destroyed balustrades in concrete on the roof

30 % av mutulena, som var av gips, var förstörda och behövde bytas ut/30 % of the mutules, which were of gypsum, were destroyed and had to be replaced

Ritning av en mutule/Drawing of a mutule

Mästaren Redzo som basade för bygghyttan på byggplatsen där alla detaler gjöts/The master builder Redzo from Unigradnja who was in charge of all the castings of the facade details to replace damaged ones

Nya balusterdockor i betong, lika original esrätter bortskjutna/New balustrades in concrete, like the original, replace destroyed ones

Spritputsen från 1984 knackades ner och kalkputsen inunder behålls i störtsa möjliga mån/The rough-cast from 1984 was taken down and as much of the lime plaster as possible was saved

Fasaderestaurering inklusive profileringar/Conservation of the facades and the profiles

På samtliga taklanterniner byttes glasen ut. Glasen beställdes från Emmaboda glas i Sverige/All glasses on the lanterns were replaced with new ones from Emmaboda Glass in Sweden

Byggplatsen under vintern/The building site during the winter

Fasadrestaurering/Conservation of the facades

Arbetet på väg att avslutas/The conservation work almost completed

Restaurerade fasaddetaljer/Restored details of the facade

Restaurerade fasaddetaljer/Restored details of the facade

Interiör i den arkeologiska paviljongen/Interiör of the Archeological pavillion

Den skadade entrékupolen/The damaged entrance dome

Den restaurerade entrékupolen/The restoreed entrance dome

Skadade fresker/Damaged frescos

De interiöra freskerna restaurerades av museets konservator Esad Veskovic/The interior frescos were conserved by the conservator from the museum Esad Veskovic

Nya toaletter ersatt de väldigt nedgångna/New toilets replaced worn out ones

Situationsplan/site plan

Entréfasad/Entrance facade

Målningsbeskrivning av fasaderna/Intervention scheme for the facades

Den nya färgsättningen studerades noga utifrån analyser på byggnaderna samt arkivmaterial. Uppgifter om originalkulör hittades ej. Spritputs från 1984 avlägsnades och putskompletteringar utfördes med samma recept som det originalputsen. Fasaden målades med tidstypisk silikatfärg för att lättare hantera de stora ytorna. Färgsättningen valdes utifrån tidigare samt typiska för klassicismens tidsepok/The original colourscheme was carefully searched for on the building as well as in archives without results. After removing the rough-cast plaster the remaining lime plaster was restored and the facades were painted with silicate paint that was introduced in the beginning of the 20th century. The chosen colourscheme followed what was typical for the classical style

Bottenvåningen, etnologiska paviljongen/The ground floor of the Ethnological pavillion

Övervåningen, etnologiska paviljongen/The first floor of the Ethnological pavillion

Sektion/Section

Etnologiska paviljongens västfasad/The western facade of the Ethnological pavillion

Profildetaljer/Profile details of the facade