Färdigställd restaurering / After completed conservation works

Färdigställd restaurering / After completed conservation works

Före restaurering / Before intervention

Den rekonstruerade träminareten / The reconstructed minaret of wood

Historiska bild o ritningar / Historical picture and drawings

Bygge av tak och minaret / Construction of roof and minaret

Bygge av minaret i trä / Construction of the slender minaret of wood

Resaturering av interiör med öppning till kvinnoläktaren / Restoration of the interior with the opening to the 'mahvil', women's balcony

Entréplan / Ground floor plan

Plan 1 trappa / First floor plan

Vindsvåning / Attic plan

Längdsektion, nord-sydlig / Longitud section, north- south

Tvärsektion, väst-östlig / Cross section, west-east

Sydfasad / South facade

Västfasad / West facade

Norrfasad / North facade

Ostfasad / East facade