Panorama över två av de nyligen uppförda husen intill ett som klarade sig undan total förstörelse i kriget 92-95

Fasad mot gata

I gaveln tydliggörs relationen mellan gata och gård

Utsikt över den historiska stadskärnan i den branta sluttningen

Den rekonstruerade takkontruktionen

Fru Dizdar bedriver 'Bed and Breakfast' i det nyuppförda huset och har därmed även fått arbete

rester av huset synliggjorda efter att avlägsnat skräp och sopor som dolde rester av grundmurarna / The starting point after removal of garbarge hiding the remants of the foundation

Efter att grundmurarna säkrats kunde huset ovanpå rekontrueras / After securing the foundation walls the reconstruction of the building could start

Rekonstruktionen återskapade byggnaden med traditionell korsvirkesstomme men till fyllnadsmaterial valdes hålstenstegel istället för sten / Recontruction with traditional timber frame using bricks instead og stone as filling material

Efter restaurering/rekonstruktion där även 10 cm mineralull lades på fasaden, kök och badrum installerades för att erhålla en modern bostad med bevarad identitet / After intervention that also included insulation on top of the bricks and installation of a modern kitchen and bathroom to obtain modern living facilities in a traditional shroud

Dizdar House -Källarvåning / Basement plan

Dizdar House -Bostadsvåning / Ground floor plan

Dizdar House -Vindsvåning / Attic plan

Dizdar House - Sektion /Section

Dizdar House - Fasader mot gata och gård / facades towards street and courtyard

Dizdar House - Fasader mot gård och sluttniing / facades towards courtyard and the slope

Panorama efter kriget 92-95 / Panorama after the war in 92-95

Panorama efter våra restaureringar / Panorama after our interventions

Källarvåningarna var igenvuxna efter år av exponering / The foundation walls were over grown with vegetation from years of exposure

Nano på trappan till sitt förstörda hus / Nano on the entrance stairs to her lost house

Nano's hus under uppförande / Nano's house under construction

Nanos hus färdigställt / Nano's house completed