Huvudentré mot Miljaskafloden efter restaurering/Main entrance after intervention

Huvudentré före restaurering/Main entrance before intervention

Fasaddetalj efter restaurering/Facade detail

Taket fick stagas upp efter vattenskada som uppstått på grund av felaktigt installerat badrum under krigsåren 92-95/Collapsing roof due to wataer damage

Takstolarna från 1880-talet var i stort sett intakta. Krigsskadorna på taket gällde huvudsakligen kopparplåten som var pepprad med skotthål. Insatserna på taket blev byte av kopparplåt och förstärkning att någon takstol.

Interiör med tydliga muslimska influenser i husets äldsta del/The oldest part of the building with muslim influences

Efter resaturering/After intervention

Kubelija rummet med välvt tak i byggnadens äldsta del förbundet med en trappa till nedre våningen i träskåpet/Kubelija room in the oldest part of the buildeing, with vaulted ceiling and hidden stairs to the room below behind the wooden screen

Resaturert rum nu i museifunktion/Restored room now in function for the museum

Det dekormålade taket hittades i teaterrummet, som var Sarajevos första teater/The painted ceiling was found in the theatre room which was the first theatre in Sarajevo

Skadade delar från en vattenläcka reaprerades med nytt trä/Damaged parts due to a water leakage were repaired with new wood

Hårt restaurerat tak av konservator Milica Kotor/Tough conservation of the ceiling by Milica Kotor

Övre våningen med shablontryckta tapeter från 1940-talet som bevarades/In the block printed wallpaper from the 40' on the top floor was restored

Även på den äldsta delen som tidigare varit yttervägg restaurerades befintliga schablontryckta tapeter/On the walls, once part of the exterior, in this oldest part of the building the original block printed wall paper was restored

I detta rum hade tapeten förstörts så en ny rekonstruerades/The original block printed wall paper had been destroyed in this room so it was replaced ny a new of similar manner

Trappa från österrikisk ungersk tid restaurerades/The austro-hungarian stairs were restored

Alla funktioner med vatten lades i ett nytt annex som byggdes med samma mått som ett tidigare som en gång stått här/All wet functions were placed in a new annex built with same measurements as the previous that had been torn down earlier

Entréhallens 1800-tals golv bevarades och skadade delar ersattes med liknande, som importerades från Ungern/The original floor tiles from the 19th century were restore and damaged ones were replaced with similar, imported from Hungary

Annexet utifrån/The exterior of the annex

Entrévåning/Entrance floor

Våning 1 trappa/First floor

Tvärsektion genom trappa/Cross section through the stairs

Tvärsektion genom den västra delen, delvis byggd med lertegel/Cross section through the western part that was partly built with mud bricks

Längdsektion/Longitudinal section

Sydfasad/Facade towards south

Färgstudier gjordes efter skrapning och framtagning av färgtrappa inför slutlig färgsättning/Studies of the different colour layers was done with scraping before final colouring scheme was decided