Zavala klosterkyrka i Hercegovina intill Popova Polje-dalen/Zavala Monastery Church in Herzegovina, Popova Polje valley

Zavala klosterkyrka, bild tagen på 1960-talet/The church in the 1960's

Byn Zavala totalförstördes i kriget 92-95, samma gällde kloster förutom kyrkan/The village was completely destroyed in the war 92-92, also the monastery except for the churh itself

Färdigrestaurerad kyrka/Church after intervention

Kyrkan på 1960-talet/The church in the 1960's

Hotande sprickor år 2000. Före restaurering/Cracks before intervention

Interiört stagades valven upp för att förhindra kollaps/Interior before intervention

Freskerna från 1600-talet skyddades före arbetsstart med linnedukar som limmades på dem med fisklimThe frescos were protected by linen glued with fish glue

Grävning kring kyrkan för mikropålning, Krister berggren inspekterar/Digging around the church for the micro piling, Kriter Berggren is inspectinng the works

Mikropålning med hjälp av två arbetare från Skanska/Micro piling with two workers from Skanska, Sweden

Betongbalkar gjöts med mellanlägg mot kyrkogrunden så att de senare kan avlägsnas/The concrete beams was casted towards the foundation wall with an protective layer to enable a later removal of the beam

Plan över mikropålningsarbetet/Plan of the micro piling

Plan över hängstagen/Plan of the stainless steel rods

Sektion av mikropålningsarbetet/Section of the micro piling

Korvalvet nerplockat efter att freskerna avlägsnats/The vault of the sanctuary dismantled after the frescos has been dismatled

Efter att valevt som återuppmurats fått torka i ett år, låterbördas freskerna försiktigt på plats/After re-eretion of the vault and one year of drying out it is time for the frescos to be restored

Freskerna tas fram från lagret som skyddat dem under mer än ett år/The frescos are brought out from the protective layer that has covered them for more than a year

Freskerna förvarades på träformar med samma form som valvet/The frescos were stored on a wooden construction with the form of the vaults

Håligheter injekterades med gammalt kalkbruk/Cavities were injected with old lime mortar

Vissa delar retuschades för att inte förstöra upplevelsen av freskerna/Some parts were retusched not to spoil the impression of the frescos

Konservatorernas arbetsyta/The work space of the conservators

Restaurarade fresker/Restored frescos

Interiör efter avslutad restaurering/Interior after completed works

Takomläggning under skyddstak/Restoration of the roof under protective roof

Takomläggning/Restoration of the roof

Restaurerat tak/Restored roof

Kyrkklocka från 1880-talet före restaurering/Church bells from the 1880's before resoration

Nedplockade delar/Dismantled parts

Fader Vassilij med nyrestaurerade kyrkklockor/Father Vassilij with newly restored church bells

Entretunneln som höll på att kollapsa från fukt ovanifrån och yttermuren bågnade utåt/Entrance tunnel on the way to collapse from humidity from above and the outer wall was bulging outwards

Nerplockat valv/Dismantled vault

Valvstenarna/The stones of the vault

Återuppmurat valv med nya dragstag/Re-laid vault using the old stones with new iron tie

Efter avslutad restaurering/After intervention

Kyrka med kyrkklocka efter avslutad restaurering/Church and church bells after intevention

Dagvattenproblematiken på västfasaden åtgärdades med förbättrad avrinning och fuktskydd/Problems with surface water was solved with better inclanations and humidity protection

Kolsterkyrkan efter avslutad restaurering/Monastery church after interventions

Fader vassilij vid kyrkklockorna/Father Vassilij at the church bells

Kyrkan/The church

Krister Berggren på återbesök/Krister Berggren is visiting the monastery

Situationsplan/Site plan

Gamla ritningar/Old drawings

Entrétunnel/Entrance tunnel