Tina Wik Arkitekter


Beskrivning Bostäder Kv Gåsen

                                                                                                                                                                                                    

BOSTÄDER    NYBYGGNAD, KV GÅSEN, LINDESBERG

BESKRIVNING

Kvarteret Gåsen ligger i den historiska stadskärnan av Lindesberg och inom riksintresset för kulturmiljö. Stadsplanestrukturen från 1644, som bibehållits, vittnar om stadens historiska tillblivelse, och är samtida med många andra småstäder i Sverige, som alla fått en liknande rutnätsplan.

Rutnätsplanen i Lindesberg, beläget vid Linde sjön, har integrerat det sjönära läget med den centrala delen av staden. Den historiska huvudgatan, Kungsgatan, löper parallellt med sjön och gränderna, mellan kvarteren på sjösidan, blickar ut mot vattnet med utblickar som förstärks av uthuslängor som sträcker sig mot sjön. Detta har karakteriserats som en viktig kvalitet att värna om i Riksintresset Kulturmiljö.

Två nya bostadshus i kv Gåsen, föreslås följa den historiska stadsplanen, löpa utmed gatan i samma linje som stadens övriga historiska byggnader, men med indrag i bottenvåningarna för att hantera översvämningsrisken. Från Kungsgatan, som ligger högre än kvarterets nedre delar där de två nya bostadshusen placerats som flyglar till den ombyggda Strandskolan, kommer dock huskropparna och deras placeringar i linje mot vattnet, att dominera.

Ambitionen med dessa ”flygelbyggnader”, i en plus tre våningar, är att de ska vara så smala som möjligt, och ändå åstadkomma bra bostäder till rimlig kostnad. De följer uthusens långsmala karaktär, men ges ett tidsensligt uttryck. Bostadshusen är ytterst enkla och planlösningarna har utformats för att kunna produceras i en industriell produktion, exempelvis Lindbäcks Bygg, både som volymelement och/eller planelement. Alla badrum är identiska och köken som ligger i anslutning till badrummen utgår från en och samma lösning, men kan ha olika många skåp. Ett sovrum i varje lägenhet är 12 kvm och de mindre sovrummen är drygt 8 kvm. Vardagsrummen är minst 20 kvm utöver matplats, som i de flesta lägenheter placerats i samband med kök, intill vardagsrummet.

Det industriella byggandets möjligheter har nyttjats med utskjutande delar, då dylika lösningar inom det industriella byggandet inte ger nämnvärt högre kostnader. Byggnadernas utformning är en balans mellan den enkla uthuslängan och den moderna, mer skulpturala byggnadsvolymen. En rationalitet har eftersträvats för att uppnå kostnadseffektiva bostäder med bra rum, goda ljusförhållanden och sjöutsikt från samtliga lägenheter. De mindre lägenheterna mitt i längan vänder sig mot sydsydväst medan ändlägenheterna får ljus från tre väderstreck. Samtliga har generösa balkonger, med sittplatser från vilka sjöutsikten kan avnjutas. Balkongerna svävar ut från huskropparna och får lite olika former för att ge de rationella huskropparna en livligare karaktär och markera betydelsen av platsens närhet till vattnet.

Byggnaderna är reveterade hus med trästommar. Att trästommar förordas här beror på att dessa kan byggas kostandseffektivt och att de ger lätta hus, vilket är en fördel med tanke på grundförhållandena. Understa våningen är tänkt att byggas med platsgjuten betong på pålar. Väggarna i denna våning kan ses som höga balkar, vilket är en fördel för pålningen då det kan hålla antal pålar nere, troligen till pålar cc 7 – 8 meter. På denna betongplatta läggs volymelement i trä.

Trappa och hiss når ner till mark. Den längre huskroppen, hus 2, har fyra lägenheter per våningsplan, medan det kortare huset, hus 3, har tre lägenheter per våningsplan. Därför får samma trapphuslösning olika karaktär, i hus 2 blir det en loftgång medan i hus 1 mer ett trapphus. I båda fallen föreslås de vara ouppvärmda men helt eller delvis inglasade. Fasaden i trapphuset föreslås vara en grönmålad träpanel. Detaljlösningarna studeras vidare utifrån omfattning av inglasning då det ställer olika brandkrav.

Bottenvåningarna innehåller samtliga förråd samt utrymme för barnvagnar och rullstolar. Utomhus finns carportsliknande parkering samt cykelparkering. Miljöstationen och en gemensam lokal finns i bottenvåningen på hus 2. Den gemensamma lokalen kan användas som festlokal, men den kan också, exempelvis, innehålla gemensam bastu.

Våning 1 och 2 trappor är lika, men med olika form på balkongerna mot sjön. Våning 3 trappor är något indragen för att minska höjden mot strandpromenaden och ge upplevelsen av ett tre -våningshus snarare än ett fyra-våningshus. Bottenvåningen har hållits så låg som möjligt, våningshöjd 2,6 meter, för att i största möjliga mån hålla byggnadsvolymen nere men samtidigt kunna använda denna våning till olika komplementytor.

De övriga våningshöjderna är 3 meter. Denna höjd klarar volymbygge och skulle ge en rumshöjd i lägenheterna på drygt 2, 55 meter. Väljer man att bygga med planelement och mellanbjälklag av betong (vilket påverkar vikten), kan den totala byggnadshöjden sjunka med ca 30 cm.

Fasaderna föreslås vara vitputsade, i kulör lika hörnkedjorna i Strandskolan. Därmed klarar byggnaden EI60 kravet mellan så näraliggande hus. Fasadpartier mot sjön föreslås ha vit träpanel. Då de placeras i samband med balkonger klarar de både underhåll och brandkravet. Fönstren är enkla vippfönster med vita karmar och bågar, men med sidohängda vädringsfönster med kraftigare bågar, intill. Dessa förslås vara gröna, men inte samma grön som Strandskolan, utan ha en ljusare, friskare grön kulör. Balkongräckena föreslås vara av glas med en screentrycks-prägling, med svagt ljusgrönt mönster.

På tomten finns idag en transformator som beräknas tjäna ytterligare i ca 25 år. En flytt skulle belasta projektet med ca 0,5 – 0,6 miljoner kronor. Förslaget har dock utgått för att flytta denna transformator då skyddsavståndet till den är 5 meter runt om. Detta skyddsavstånd gäller inte bara byggnader utan även parkerade bilar. Vi redovisar dock i plan hur byggnaden kunde utformas med bevarad transformator.

Vi förslår att samtliga parkeringsplatser placeras utmed Trädgårdsgatan och Kvarngatan samt  på parkeringar vid byggnadernas nordöstra gavlar. Här finns en portik, som tillåter biltrafik, genom vilken man når gården, cykelparkeringarna och miljöstationen i hus 2.

Gården, som till stor del upplevs uppifrån då inga marknära bostäder kan byggas här, har utformats med olika gröna rum som kan ges olika funktioner. I förslaget har en del funktioner föreslagits, grill-samvaro, lek på sand, lek på gräs, vila på gräs, odling mm. Rummen avgränsas med exempelvis klippta häckar, eller låga häckar, exempelvis Liguster.

 

LÄGENHETSFÖRDELNING SAMT DESS STORLEKAR

LGH HUS 2 HUS 3 TOTALT
1 RoK Finns inga 1 st   43 kvm   1 st    43 kvm
2 RoK 3 st 61,5 kvm = 184,5 kvm

3 st 64,5 kvm = 193,5 kvm

2 st 60 kvm = 120 kvm   8 st   498 kvm
3 RoK 3 st 80 kvm = 240 kvm

1 st 74 kvm =   74 kvm

3 st 77,5 kvm = 232,5 kvm

2 st 78 kvm =    156    kvm

1 st 75 kvm =      73,5 kvm

10 st   776 kvm
4 RoK 2 st 99 kvm = 198 kvm Finns inga   2 st   198 kvm
Totalt 12 LGH 9 LGH 21 st 1 515 kvm
       
  PARKERING HUS 2 PARKERING HUS 3 TOTALT
  13 Platser (14 Platser)

1 HP

11 Platser

1 HP

24 (25) Platser

2 H-platser

 

Utanför området, vid stranden föreslås en ekbrygga, skulpturalt utformad med båtplatser, badplats samt olika slags sittplatser.

 

 

 

 

 

SHARE :